Kapat
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kapat
Sepetim

İletişim Aydınlatma Metni

VATAN GAZETECİLİK A.Ş.

İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu            : Vatan Gazetecilik A.Ş.
100.Yıl Mahallesi, 2264 Sokak, Demirören Medya Center, No: 1/51 34204 Bağcılar, İstanbul / Türkiye

Vatan Gazetecilik A.Ş. (“Vatan”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler doğrultusunda; yürüttüğümüz iletişim faaliyetleri kapsamında sizlere dair elde ettiğimiz kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ni̇zi̇n İşlenme Amaçları, Hukuki̇ Sebepleri ve Toplama Yöntemleri Nelerdir?

     Kimlik veri kategorisinde yer alan “ad, soyad” bilgileriniz, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla Kanun’un beşinci maddesinin ikinci fıkrasının f bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak,

     İletişim veri kategorisinde yer alan “e-posta adresi ve telefon numarası” bilgileriniz, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,, talep/şikayetlerin takibi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla Kanun’un beşinci maddesinin ikinci fıkrasının f bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak,

     Müşteri işlem veri kategorisinde yer alan “talep konusu ve mesaj içeriği” bilgileriniz, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla Kanun’un beşinci maddesinin ikinci fıkrasının f bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz;

     Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na,

     Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar’a,

 

     Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi ve lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Tedarikçi Yetkililerine ve Çalışanları’na,

     Ayrıca; kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar ve bu amaçlara ek olarak saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak ‘’Açık Rıza’’ hukuki sebebine dayanılarak yurt dışında mukim WhatsApp LLC’ye aktarılacaktır. Konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için WhatsApp Gizlilik İlke ve Koşullarını ziyaret edebilirsiniz.

KVKK’nın Aktarıma ilişkin 8. maddesindeki veya Yurtdışına Aktarıma ilişkin 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olan kadarı aktarılabilecektir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

    KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

    Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

     Daha önce bildirilen ve Vatan sistemlerinde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkkbasvuru@gazetevatan.com adresine elektronik posta göndererek,

     Islak imzalı ve kimliğinizi tevsik edici belgeler ile 100.Yıl Mahallesi, 2264 Sokak, Demirören Medya Center , No : 1/51 34204 Bağcılar, İstanbul adresine göndererek,

     Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Vatan Gazetecilik A.Ş.’ye bizzat başvurarak,

     Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkkbasvuru@gazetevatan.com adresine e-posta gönderilerek,

     Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle vatangazetecilik@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

Vatan Gazetecilik A.Ş.’ye iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Başvurunun özel nitelikli veriler kapsamında olması durumunda ise Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesi uyarınca başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.